ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

- Εισαγωγικό σημείωμα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ:

- Η πρώτη επαφή με την Ευρυτανία
- Τα αρχαιολογικά της ενδιαφέροντα
- Η εποχή της ευημερίας
- Η αρχιτεκτονική
- Το τότε και το σήμερα
- Τα γεφύρια σαν υλικό έρευνας
- Η έρευνα. Δημιουργία – Περιεχόμενο
- Τα προβλήματα
-
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

- Ειδική Παρουσίαση του νομού
- Η ανάγκη επικοινωνίας
- Τα ξυλογέφυρα & τα καρέλια. Τα καρέλια
- Το πέτρινο γεφύρι
- Η αναζήτηση των πόρων
- Οι πρώτες επαφές
- Τα μπουλούκια. Η μαρτυρία ενός μάστορα
- Η επιλογή του χώρου και η συμφωνία
- Η θεμελίωση
- Οι προετοιμασίες
- Τα ξύλινα στηρίγματα
- Το σχήμα
Α. Το τόξο
Β. Το κλειδί
Γ. Το γέμισμα
Δ. Τα πεζούλια και οι ακράδες
Ε. Τα στολίδια
- Το όνομα
- Ο περιβάλλων χώρος
Α. Τα χάνια
Β. Οι νερόμυλοι
Γ. Οι νεροτριβές και τα μαντάνια
Οι νεροτριβές
Τα μαντάνια
Δ. Τα υδροπρίονα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ:

- Χάρτης της Ευρυτανίας με τα γεφύρια
- Αναλυτική παρουσίαση κοιλάδων & γεφυριών
- Η κοιλάδα των ποταμών Καρπενησιώτη - Κρικελλοπόταμου - Τρικεριώτη
- Η κοιλάδα του ποταμού Μέγδοβα
- Η κοιλάδα του ποταμού Αγραφιώτη
- Η κοιλάδα του ποταμού Αχελώου